Works

  • Peata Larkin PATIKITIKI PIXELLED^2 (2011)

    acrylic on mesh on plexiglass, frame: 1053 x 1051 x 60 mm

    Detail View

Current Work

More Works

  • PATIKITIKI PIXELLED^2
All images and text copyright © 2024 Milford House Ltd.