Works

  • Peata Larkin PATIKITIKI FLOW (White_2011)

    acrylic on mesh on plexiglass, frame: 1012 x 613 x 60 mm

    Detail View

Current Work

More Works

  • PATIKITIKI FLOW (White_2011)
All images and text copyright © 2022 Milford House Ltd.